Egna uppdrag

Här nedan följer några exempel på egna uppdrag jag medverkat den senaste tiden, uppdelade på om de har individ-, grupp- eller organisationsfokus.

INDIVID
Typ av uppdrag: Personlig coaching på flera nivåer inom olika branscher.
Exempel

 • VD inom telekomföretag
 • Avdelningschef inom statlig myndighet
 • Utvecklingschef inom internationellt industriföretag
 • Projektledare för teknikutvecklingsprojekt

Generellt kan målet sägas vara att ge klienten en ökad medvetenhet om egna tanke- och handlingsmönster. Så att handlingsutrymmet ökar för att nå önskat inflytande inom utvalda områden och i viktiga relationer. 

GRUPP
Typ av uppdrag: Arbete med framförallt ledningsgrupper och arbetsgrupper på olika nivåer.
Exempel

 • Ledningsgrupp inom ledande svenskt installationsföretag
 • Avdelningsledningsgrupp inom statligt verk
 • Regional ledningsgrupp för statlig myndighet 
 • Ledningsgrupp för F&U-enhet inom internationellt industriföretag 

Uppdragen sker oftast över en längre period med återkommande träffar. Då möjliggörs för gruppen att få syn på både vilket avtryck den gör i sin omgivning och hur de egna arbetsförutsättningarna används. Målet är att tydliggöra beroendebanden med omgivningen och stärka gruppens inneboende förmåga att lyckas med sitt uppdrag.

ORGANISATION
Typ av uppdrag: Uppdrag kopplade till en önskad förflyttning som ledningen vill skapa för organisationen som helhet eller för en utvald målgrupp i organisationen.
Exempel

 • Säkra ledningssystem och beslutsnivåer i samband med införande av ny nationell organisation för statlig myndighet
 • Förankring av och styrformer för implementering av strategisk verksamhetsplattform på nivåerna under ledningen i en expertorganisation
 • Positionering och förtydligande av uppdrag för en F&U- enhet i internationellt industriföretag
 • Utvecklingsprogram för mellanchefer i ett europeiskt transportföretag

Gemensamt för dessa uppdrag är ett fokus på att få ut större verkningsgrad av tillgängliga mänskliga resurser, i enlighet med ledningens valda väg framåt. Ledningssystemets ändamålsenlighet för att skapa bästa möjliga arbetsförutsättningar för det direkta värdeskapandet blir avgörande.