Begreppet

Den bakomliggande tanken är att söka åstadkomma en mental förflyttning och en mer praktisk tillämpning av två etablerade roller i arbetslivet. 

En sådan behövs för att luckra upp en del rådande föreställningar om hur man ser på sitt jobb och handlingsutrymme i dagens organisationer. Litteraturens ofta alltför ensidiga betoning av ledarens betydelse för och inflytande över medarbetarens motivation och arbetsinsats behöver balanseras. Ledarskap behöver förstås och beskrivas mer utifrån en ömsesidig påverkansprocess mellan chef och medarbetare.

I uttrycket och begreppet ledarbetarskap kan man se en syntes i utövandet av de två rollerna, ledare och medarbetare. De beskrivs ofta som om de verkar i ett motsatsförhållande, snarare än i en relation av nödvändig samverkan, ungefär som de två sidorna av ett och samma mynt. De är varandras förutsättningar och utvecklas parallellt i något som närmast kan liknas vid en social process. De måste lira ihop i det organisatoriska sammanhanget för att skapa det värde de är satta att förverkliga.